Podstawowe pojęcia budowlane

Poniżej przedstawiam kilka podstawowych pojęć budowlanych, które będą pomocne w rozmowie z architektem lub już przy budowie własnego domu.

Powierzchnia użytkowa – za powierzchnię użytkową budynku (lokalu) uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych) z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigów.

Powierzchnia zabudowy – powierzchnia budynku liczona po zewnętrznym obrysie budynku. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się schodów zewnętrznych, tarasów, podjazdów, itp.

Kubatura budynku – “objętość” budynku liczona jako iloczyn powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji.
Kubatury budynków lub części budynków ograniczonych przez powierzchnie, które nie są poziome ani pionowe, obliczane są według odpowiednich wzorów matematycznych.
Należy jednak zaznaczyć, że obliczanie kubatur jest w rzeczywistości dość skomplikowane i aby przeprowadzać je właściwie konieczne jest dokładne zapoznanie się z normą PN-ISO 9836.

Wysokość kondygnacji – jest to wysokość od poziomu wierzchu podłogi danej kondygnacji do wierzchu najbliższej wyżej położonej podłogi lub wierzchu stropu. Należy przez to rozumieć, że wysokością kondygnacji nazwiemy odległość między posadzką parteru a posadzką piętra. Jeżeli na płycie stropu leży warstwa ocieplenia (np. w przypadku ocieplonego stropu na poddaszu nieużytkowym) – to wysokość będzie mierzona do wierzchu tej warstwy. Natomiast, jeżeli nad ostatnią kondygnacją znajduje się stropodach – to do jego wierzchu, ale tylko wtedy gdy jego średnia wysokość “wraz z konstrukcją, ociepleniem i pokryciem nie przekracza 1,0 m”.

Wysokość budynku – mierzy się od poziomu terenu (chodnika) przy najniżej położonym wejściu do budynku (niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych), do górnej powierzchni stropu nad najwyższą kondygnacją , łącznie z grubością izolacji cieplnej lub do wierzchu stropodachu. Tak więc, jeżeli w domu znajduje się poddasze użytkowe, to jako wierzch należy przyjąć górną powierzchnię elementów zamykających przestrzeń użytkową poddasza, np. kalenicę dachu lub jętki z warstwą

Co zawiera projekt indywidualny?

Indywidualny projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na podstawie którego Inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę jest to pełnobranżowy projekt budowlany i zawiera on:

  • projekt zagospodarowania terenu
  • projekt architektoniczny budynku
  • projekt konstrukcji
  • projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, itp.)
  • projekt instalacji elektrycznych
  • projekt drogowy zjazdu na działkę (w przypadku, kiedy na działkę nie ma istniejącego zjazdu z drogi)
  • wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane w Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz w przepisach prawa budowlanego

Projekt budowlany nie zawiera zestawień materiałów budowlanych, szczegółów technicznych, itp. Wszystkie te elementy zawiera projekt wykonawczy, który można zlecić dodatkowo.